SWAY HOTELS 6698 SAYILI KANUN GEREĞİNCE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME METNİ

SWAY HOTELS tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu “Kanun” ve ilgili mevzuat çerçevesinde hukuka uygun bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetleri yürütülerek gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca, Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Kişisel veri işleme faaliyetleri ise, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan, ofisler, şubeler, acenteler, çağrı merkezleri, internet sitesi, sosyal medya, mobil uygulamalar ve benzeri yollarla yazılı, sözlü veya elektronik olarak elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

Toplanan kişisel verileriniz, SWAY HOTELS tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, SWAY HOTELS tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, SWAY HOTELS ve SWAY HOTELS ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (SWAY HOTELS tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.), SWAY HOTELS’in ticari ve is stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Kanun kapsamında, Kişisel verileri işlenmesi nedeniyle aydınlanma hakkı bulunan gerçek kişiler, SWAY HOTELS tarafından hazırlanmış olan bu metni inceleyerek, yasal haklarına ilişkin bilgi edinebilir.

Bilgilendirme amacıyla hazırladığımız bu metinde, SWAY HOTELS tarafından doğrudan veya dolaylı olarak hizmet sunulan gerçek kişilerin işlenen kişisel verilerine, bunların işlenme amaçlarına ve kişisel verilerin aktarıldığı taraflara ilişkin bilgilere şeffaflık çerçevesinde yer verilmiştir.

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi 

Kişisel verileriniz; Kanun uyarınca veri sorumlusu olarak SWAY HOTELS tarafından, aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği 

Kişisel verileriniz, Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak aşağıda belirtilen hususlar kapsamında işlenmektedir.

 • Ürün ve hizmetlerin sunulması ile iyileştirilmesi faaliyetleri,
 • Tanıtım ve pazarlama faaliyetleri,
 • Müşteri ilişkileri ve memnuniyeti araştırmaları,
 • Ücretlendirme ve faturalandırma faaliyetleri,
 • Destek faaliyetleri.
 • Kimlik bildirim faaliyetleri.
 • Güvenlik amaçlı görüntü kaydetme faaliyetleri.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

Toplanan kişisel verileriniz; b) maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için firmamız, iş ortaklarımız ve kamu kurumları ile 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecek ve aktarılabilecektir. 

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz; SWAY HOTELS ve yetkili iş ortakları/tedarikçileri/çözüm ortakları tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak yukarıda sayılan amaçlar kapsamında, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da olmayan yöntemler ile toplanmaktadır.
Kişisel verileriniz b) maddesinde ifade edilen amaçların sağlanması ve yükümlülüklerimizi yerine getirmeye dayanan sebeplerle işlenmektedir. 

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak islenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi info@swayhotels.com e-posta adresine imzalı olarak veya Yunus Emre Mah. Küme Evler No:2/2 Palandöken Kayak Tesisleri Palandöken/Erzurum adresine ıslak imzalı olarak iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.